Investering i boligudlejnings-ejendomme

Køb, salg, optimering og udvikling af boligudlejnings­ejendomme

Ønsker du at investere i boligudlejningsejendomme, så vil vi kunne hjælpe og rådgive dig igennem hele processen. Vores stærke relationer i erhvervsejendomsmarkedet samt dybdegående markedskendskab sikrer dig en optimal proces.

Hvorfor er investering i boligudlejningsejendomme en god ide?

Generelt kommer det an på hvordan dine mål og din risikoprofil er i forbindelse med investering i erhvervsejendomme om det er en god ide for dig, at investere i boligudlejningsejendomme. Overordnet set vil det dog passe ind i de fleste porteføljer, da det giver mulighed for differentiering i dine investeringer. Nedenfor har vi skrevet nogle genereller punkter om hvad der er fordelagtigt ved investering i denne type erhvervsejendomme.

Lejerne efterspørger boligudlejningsejendomme

Der er flere faktorer og tendenser, der gør boligudlejningsejendomme yderst interessante, frem for andre typer af ejendomme. Blandt andet den stigende urbanisering, hvor der fortsat sker tilflytning til de større byer med deraf naturligt stigende lejeniveauer. Samtidig er der en tendens til, at det at eje sin egen bolig ikke nødvendigvis er det eneste naturlige valg, hvilket fremmer efterspørgslen efter lejeboliger, også dyre boliger.

Tomgang i boligudlejningsejendomme

Der har historisk set været en lav tomgang i boligudlejningsejendomme og der er ikke noget der tyder på dette vil ændre sig i de kommende år hvilket hænger sammen med efterspørgsel fra lejerne.

Afkast af din investering i boligudlejningsejendomme

Boligejendomme vil typisk være den type ejendomme, der handles til den højeste faktor, dvs. de har det laveste forventede 1. års afkast. Dette skyldes til dels den høje efterspørgsel, men også at boligejendomme generelt set er den type ejendom, der har den laveste risiko, primært pga. den lave tomgangsrisiko.

Inflation er ikke en ulempe ved boligudlejningsejendomme

Reglerne i lejelovgivningen betyder, at stigninger i omkostninger som udgangspunkt kan overvæltes på lejerne. Dermed vil inflationen altså som udgangspunkt udlignes af højere indtægter. Hvis en boligejendom finansieres med langfristede obligationer, vil indtægtsgrundlaget alt andet lige blive indeksreguleret, mens restgælden ikke vil stige tilsvarende, hvorfor friværdien forholdsvis øges i takt med inflationen.

Ejendomme i København
Likviditetspåvirkningen af boligudlejningsejendomme

Boligejendomme har som det bl.a. fremgår af tal fra IPD bidraget med et stabilt cashflow til ejeren og dermed positiv likviditet. Det skal i den forbindelse dog bemærkes at omsætningshastigheden på ejendomme er lav, ligesom transaktionsomkostningerne er højere end andre aktivklasser som f.eks. aktier og obligationer. Dermed vil ejendomme typisk være en langsigtet investering.

Boligudlejningsejendomme giver dig en lav risiko

Investering i boligejendomme betragtes som et område med lav risiko, primært på grund af den lave tomgangsrisiko og inflationssikring af indtægterne. Risikoen ved investering i boligejendomme vil primært bestå i, at man som investor tvinges til at sælge på et ugunstigt tidspunkt. Dette vil typisk opstå, hvis lejeindtægten forsvinder eller mindskes eller omkostningerne stiger, typisk ekstraordinær vedligeholdelse eller finansieringsomkostningen.

Finansieringsmuligheder for boligudlejningsejendomme og afkast af den investerede kapital

Finansieringsmulighederne af boligejendomme har for så vidt angår lånegrænser været uændret de sidste mange år, dog er kreditpolitikken hos finansieringskilderne strammet op, så adgangen til at opnå finansiering er sværere end tidligere. I modsætning til alle andre typer investeringsejendomme er der på boligejendomme mulighed for at optage lån i kreditforeningen på op til 80 % af værdien. Denne høje lånegrænse sammenholdt med den historisk lave rente, både korte og lange, giver gode muligheder for at skabe et højt afkast af den investerede kapital. Vi udfører rådgivning af erhvervsejendomme for flere af vores kunder hvor vi også vil kunne hjælpe dig med spørgsmål omkring finansiering og valuarvurdering af erhvervsejendomme.

Se ejendomme til salg Se referencesager